លេងហ្គេមរបស់ម៉ាស៊ីន PS2 នៅលើកុំព្យូទ័រ ជាមួយនិង Best Configuration

មិត្តអ្នកអានមួយចំនួន បានស្គាល់ពីម៉ាស៊ីនហ្គេម PS2 ហើយថាវាជាម៉ាស៊ីនហ្គេមដែលមានប្រជាប្រិយភាព ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ទោះបីជាម៉ាស៊ីនហ្គេមនេះស្ថិតនៅសេរីចាស់ មិនដូចម៉ាស៊ីនហ្គេមជំនាន់ថ្មីដូចជា XBOX 360, Wii, PS3 ក៏ដោយ ប៉ុន្តែហ្គេមរបស់វានូវតែត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនលាននាក់នៅលើពិភពលោកលេងកម្សាន្ត ហើយថែមទាំងត្រូវបានគេកោតសរសើថាល្អ ពិតជាសប្បាយលេងថែមទៀត។

ដូច្នេះថ្ងៃនេះ CM បានយកកម្មវិធីមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកម្មវិធីលេងហ្គេម PS2 លើកុំព្យូទ័រ ល្អជាងគេនិងឈានមុខគេមកបង្ហាញប្រាប់មិត្តអ្នកអាន។ កម្មវិធីនេះឈ្មោះថា PCSX2 ជំនាន់ទី0.98 r4600ហើយ CM យើងបានរៀបចំនូវ Plug-in with Biosដើម្បីឱ្យហ្គេមរបស់យើងលេងហ្គេមបានស្រួល និង សម្លេងគ្មានភាពរអាក់រអួលផងដែរ។

Download :  Visual C++ 2010 (x86) runtime package  (ចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការកម្មវិធី)

Download : PCSX2

តម្រូវការកម្មវីធី

សម្រាប់ម៉ាស៊ីនទាបបំផុត ល្បឿនហ្គេម (90-95%)

  • CPU : Intel Dual Core 1.7Ghz
  • Ram : 1GB
  • VGA: 128MB

សម្រាប់ម៉ាស៊ីនដែលដំណើរការស្រួល ល្បឿនហ្គេម (95-100%)

  • CPU : Intel Core 2 Duo 2.0Ghz
  • Ram : 1GB
  • VGA: 512 MB

វិធី Configuration ទីតាំងរបស់ Plug-in និង Biosដំបូង

នៅពេលដំណើរការដំបូងវាទាមទារឱ្យយើងជ្រើសរើសទីតាំង Plug-in, Bios និង Memory Card ជាដើម។

តែយើងក៏អាច Configuration ទីតាំងនេះសារជាថ្មីម្តងទៀតដោយចូលទៅកាន់

Config => Plugin/Bios Selector រួចកំណត់ដូចខាងក្រោមៈ

វិធីសាស្រ្ត Configuration ដើម្បីឱ្យហ្គេមលេងបានស្រួលនិងមានល្បឿនលឿន

 • ភាពខុសគ្នារវាង Disc ឬ ISO ប្រភេទ NTSC និង PAL

NTSC មានល្បឿនលឿនជាង PAL ព្រោះ speed របស់ វាដល់ទៅ 60fps, ប៉ុន្តែរូបភាព និង សម្លេងអន់បន្តិច តែយើងគួរប្រើប្រាស់Disc ឬ ISO ប្រភេទ NTSC នេះព្រោះវាអាចជួយឱ្យយើងលេង ហ្គេមបានលឿន ជាមួយរូបភាពដែលអាចទទួលយកបាន។

PAL មានល្បឿនយឺត speed របស់វាត្រឹមតែ 50fps ប៉ុន្តែរូបភាពស្អាត និង សម្លេងច្បាស់ល្អ ។ យើងអាចលេងហ្គេមវាបានលុះត្រាតែម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់យើងខ្ពស់។

 • ភាពខុសគ្នារវាង Gsdx9 Hardware និង Software :   (ចូលទៅកាន់ Config => Video GS => Plugin setting)
 • ប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសយក Gsdx9: Direct3D9 Hardware វាមានល្បឿនលឿនក្នុងការលេង ប៉ុន្តែវា មិន Support ល្អទេចំពោះ Disc ឬ ISO ប្រភេទ NTSC។ ប្រសិនបើដំណើរការហ្គេមមិនឃើញរូបជាមួយ Disc ឬ ISO ប្រភេទ NTSC សូមចុច F5។
 • តែបើយើងជ្រើសរើសយក Gsdx9: Direct3D9 Software វិញ វាបច្ចេញរូបភាពដូច PS2 តែម្តង ហើយ Support គ្រប់ប្រភេទ Disc ឬ ISO ប្រភេទ NTSC តែវាមានល្បឿនយឺតបន្តិច តែបើ PC យើងកម្រិតខ្ពស់គឺគ្មានបញ្ហាទេ។
  • ការកែរប្រែមួយចំនួនដើម្បីឱ្យហ្គេម PS2 ដើរលឿន:
  • ប្រើប្រាស់ Disc ឬ ISO ប្រភេទ NTCS :
  • ប្រើប្រាស់ Gsdx9 : Direct3D9 Hardware ជាមួយនិងការ Tick យក Native
  • កែរសម្រួលជម្រើសមួយចំនួនដូចខាងក្រោមៈចូលទៅកាន់ Config => Emulation settings

របៀបដាក់ ISO ទៅក្នុង Emulator

CDVD => Iso Selector => Browsers រួចរកទីតាំងរបស់ ISO File ជាការស្រេច។

របៀបដាក់ ដំណើរការហ្គេម

System => Boot CDVD Full

x ប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសយក Gsdx9: Direct3D9 Hardware វាមានល្បឿនលឿនក្នុងការលេង ប៉ុន្តែវា មិន Support ល្អទេចំពោះ Disc ឬ ISO ប្រភេទ NTSC។ ប្រសិនបើដំណើរការហ្គេមមិនឃើញរូបជាមួយ Disc ឬ ISO ប្រភេទ NTSC សូមចុច F5។

Referenced by: http://cm.com.kh/2012/03/emulator-ps2-pcsx2/?fb_ref=AL2FB&fb_source=tickerdialog_oneline

Windows Service Application

How to create a setup project for a window service application in Visual Studio C#

Requirement

 • Microsoft Windows 200/XP/Server 2003/Vista/Seven with .NET Framework installed.
 • Microsoft Visual Studio .NET 2005/2008

Create a Windows Service Project

 1. Start Microsoft Visual Studio
 2. On the File menu, point to New, and Click on Project.
 3. Click Visual C# Projects under Project Types, and then click Windows Service under Templates.

Use a Compiled Setup Project to Install the Windows Service

Share Root Drive(\\RemoteMachine\C$) in Windows 7

User Account Control (UAC) is a new security component of Windows Vista. UAC enables users to perform common day-to-day tasks as non-administrators. These users are called “standard users” in Windows Vista. User accounts that are members of the local Administrators group will run most applications by using the principle of “least privilege.” In this scenario, least-privileged users have rights that resemble the rights of a standard user account. However, when a member of the local Administrators group has to perform a task that requires administrator rights, Windows Vista automatically prompts the user for approval.

To disable UAC remote restrictions, follow these steps:

 1. Click Start, click Run, type regedit, and then press ENTER.
 2. Locate and then click the following registry subkey:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 3. If the LocalAccountTokenFilterPolicy registry entry does not exist, follow these steps:
  1. On the Edit menu, point to New, and then click DWORD Value.
  2. Type LocalAccountTokenFilterPolicy, and then press ENTER.
 4. Right-click LocalAccountTokenFilterPolicy, and then click Modify.
 5. In the Value data box, type 1, and then click OK.
 6. Exit Registry Editor.
There is a registry key which will be able to utilize to alter this performance to work the similar as Windows XP. This will create your PC less safe, and I can’t suggest that you do this but it’s also fine to appreciate how Windows executes.

Manual Registry Hack

Explore regedit.exe during the start menu search or run box, and after that navigate down to the below key, making another key if it doesn’t be present.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\System

Name: image55.jpg
Views: 699
Size: 19.9 KB

On the right hand side of window, place a new 32-bit DWORD figure known as LocalAccountTokenFilterPolicy and put the figure to 1.

To delete this tweak you will able to locate the value to 0 or just remove the key.

Now you will be able to map to the C$ share and also execute a few other administrative task distantly. You will require activating file sharing in the network and distributing center, and then make certain that your firewall configurations will permit sharing.

HOWTO: Bare-Metal Restores from Windows Server 2008 Backup

Using the Windows Recovery Environment on Windows Server 2008 you can perform a bare-metal restore to recover your server operating system or the entire server itself. An operating system restore will only recover critical drive volumes that contain system components. If you would like to restore all volumes, you will need to conduct a full server recovery.

Before attempting to complete an operating system or full server restoration from a drive image backup created with BackupAssist, make sure of the following:

 • You have a Windows Server 2008 setup/installation disc.
 • If you are recovering to a new hard disk, make sure the disk is at least as big as the disk that contained the volumes that were backed up, regardless of the size of those volumes. For example, if there was only one volume that was 100 GB on a 1 TB disk during backup, you should use a disk that is at least 1 TB when restoring.
 • If you are recovering just the operating system, make sure that you have a backup available that contains at least the critical volumes of the server. If you are recovering the full server, make sure that you have a backup available that contains all volumes of the server.
Performing a bare metal recovery – step by step
 1. Windows Imaging RestoreBoot the Windows Server 2008 from the installation media and select the appropriate settings for:
  1. Language to install
  2. Time and currency format
  3. Keyboard or input format.

  When you’ve selected your settings, click on the Next button.

 2. Windows Imaging RestoreIn the next window, select the Repair your Computer option from the lower left corner of the console.
 3. Windows Imaging RestoreFrom the System Recovery Options window, you can choose to load any drivers required by your hard disk at this stage.  After loading any necessary drivers, such as RAID drivers, click on the Next button.

  Note that if you are performing a bare-metal restore to a brand new hard-disk, you will not see any Operating Systems listed as shown on the right. 

  If you are restoring a backup to a machine that already has Windows 2008, then it will be listed under Operating Systems. 

 4. Windows Imaging RestoreUnder the System Recovery Options window, select theWindows Complete PC Restoreoption. This will invoke theWindows Recovery Environment.
 5. Windows will then scan your machine for available backups. Please ensure that the media with your backup is connected to the machine. If Windows Complete PC Restore is unable to find the backup, please try un-connecting and re-connecting the backup device.
 6. Restore from a backupOnce your backup disk has been detected, you may choose to restore the latest backup or another backup. Windows 2008 will automatically choose your latest backup by default.

  Select the backup you want to restore from and click on the Nextbutton.

 7. In the Choose how to restore your backupwindow, you have the following options:
  1. Install any drivers for the disk you are restoring to by clicking on the Install Drivers button.
  2. Exclude disks that you don’t want formatted by clicking on the Exclude disks button.
  3. Choose to restart the computer after the restore process and to automatically check and update error information by clicking on the Advanced button.

  Once you have added the extra options, click on the Next button.

 8. Backup LocationSelect the location of your backup and click on the Next button.
 9. Confirm restore settingsConfirm your settings and click on the Finish button.
 10. Windows Recovery Environment will ask you whether you want to let Windows Complete PC Restore format the disks and restore the backups you have chosen. Click on the OK button.
 11. Your bare-metal restore of Windows Server 2008 should begin. Once done, your system should reboot and Windows will load. Congratulations – the procedure is complete!

How to create your own private cloud

We used Ubuntu’s Enterprise Server, which is a freely downloadble solution to let you build your own IaaS based private cloud in your data center

BANGALORE, INDIA: Most discussions around Cloud Computing nowadays are either focused on the security issues associated with it, or providing basic definitions of the three different types of Cloud based services i.e SaaS, PaaS and IaaS. A third thing is of course the loud noise created by all the vendors around their own cloud based offerings.There’s hardly anybody talking about actual usage of cloud computing. Which public cloud service should you choose? What’s a private cloud and how to get started on it? What are the tools that would let me create my own private cloud? There are very few discussions on these aspects.

So while the public cloud based services have been covered elsewhere in our cover story, in this story we’ll focus on how to build your own private IaaS (Infrastructure as a Service) based private cloud. For this, we’ve used Ubuntu’s 10.04 Server Edition, which is completely free. We’ve given it on this month’s DVD, else you can download it from ubuntu.com/cloud/private.

The benefits of setting this up are many. It has the elasticity to grow or shrink your compute capacity based on your application’s needs. You can rapidly deploy new applications whenever required on your existing IT infrastructure. This way, you don’t end up investing in additional hardware resources. The Ubuntu Enterprise Cloud provides the same APIs as the popular EC2 cloud from Amazon, so if you’ve worked with that, this should be a piece of cake. What you create and run on Ubuntu, you can also run on EC2.

Let’s Implement
You need at least two servers for deploying the Ubuntu Cloud. One (Machine A) would act as the cloud, cluster, warehouse, and storage controller; while the other (Machine B) would be the node controller. One thing to keep in mind is that the node controller should support virtualization as virtual machines would be running on it.

By default a single virtual machine would run per core, therefore having a multi-core node controller is highly recommended. We configured Machine A on a Core2duo X6800 processor based machine with 2 GB DDR 2 RAM and 80 GB HDD. Machine B was running on an AMD Phenome II X4 965 processor with 4 GB DDR 3 RAM and 250 GB HDD.

To install the Ubuntu based Cloud, select ‘Install Ubuntu Enterprise Cloud’ from the first screen for installation on both Machines A and B.

http://www.ciol.com/Developer/Enterprise-Tools/Feature/How-to-create-your-own-private-cloud/140551/0/

Metallic Chrome Text

In this tutorial, i’ll show you some simple steps in creating a chrome text effect= by applying just a few styles..

Start a new document and fill the background with white.

Press “D” to reset your colors to black and white

Use the type tool to create your text. Make it fairly large.

 

Then go to Layers » Layer Style » Satin

Then go to Layers » Layer Style » Bevel & Emboss (just check the bevel & emboss box since you already got the layer style box open)

Then go to Layers » Layer Style » Drop Shadow. (just check the drop shadow box since you already got the layer style box open)

Referenced by: http://www.tutorialwiz.com/chrome/

How to design social network database

 

The Tables

Want to hear the best part about all of this? The core idea of myspace, and indeed all of the social networking sites, is the ability to connect to friends or colleagues and have them listed on your page. This can be accomplished with a total of two, yes, you heard it, two database tables. Figure shows an example of what these tables might look like. Please note that the Accounts table should have a lot more information

Querying The Data

In this section you will find common queries that you can use to pull data out of the database. For example, Listing 1 shows how you would get a list of your friends.

SELECT DISTINCT a.*
FROM Accounts a
INNER JOIN Friends f ON a.ID = f.friendID
WHERE f.AccountID = @ID

Listing 1: Selecting all of your friends

If you want to see everyone that has assigned you as a friend, use the query in Listing 2 .

SELECT DISTINCT a.*
FROM Accounts a
INNER JOIN Friends f ON a.ID = f.AccountID
WHERE f.FriendID = @ID

Listing 2: Selecting everyone that has you as a friend

And depending on your implementation, if you want to simply see everyone you are friends with (whether you added them, or they added you), you can use the UNION keyword to combine the results of both queries shown above (Listing 3).

SELECT DISTINCT a.*
FROM Accounts a
INNER JOIN Friends f ON a.ID = f.friendID
WHERE f.AccountID = @ID

UNION

SELECT DISTINCT a.*
FROM Accounts a
INNER JOIN Friends f ON a.ID = f.AccountID
WHERE f.FriendID = @ID

Listing 3: Query for everyone you are friends with (Mutually Inclusive).

Listing 4 will tell you if someone is the current user’s friend. The current user’s ID will be in the @ID parameter, whereas the person whom you are trying to determine is a friend or not will be in the @Friend parameter. When the count value is returned, if it is greater than zero, the person is a friend.

SELECT count(*)
FROM Friends f
WHERE
(f.AccountID = @ID AND f.FriendID = @Friend)
OR
(f.AccountID = @Friend AND f.FriendID = @ID)

Listing 4: Figure out if someone is your Friend.

 

Referenced by: http://dbdesign-sn.blogspot.com/2008/11/how-to-design-social-network-database.html